Algemene voorwaarden van toepassing op rijopleidingen bij Altena Verkeersopleidingen 


Wanneer u zich aanmeld voor een opleiding bij Altena Verkeersopleidingen dan zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.


Er wordt onderscheidt gemaakt tussen een theorie-opleiding en/of een standaard praktijkopleiding en/of een praktijkpakketopleiding en/of een BE opleiding en/of een andere opleiding.


1 - Altena Verkeersopleidingen is verplicht er zorg voor te dragen: 1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

2 - Dat de wederpartij zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.

3 - Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek - onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de wederpartij is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd.

4 - Dat de wederpartij, die via Altena Verkeersopleidingen het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type.

5 - Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, zoveel mogelijk wordt benut voor het geven van rijles.

6 - Dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.000.000 tegen aansprakelijkheid van de verkeersschool jegens de leerling.

7 - De wederpartij te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek.

8 - De wederpartij te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven.

10 - De wederpartij te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding moet maken.


Verplichtingen leerling:


De leerling is verplicht:

1 -  Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles(sen) (door Altena Verkeersopleidingen wordt een wachttijd van maximaal 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.

2 - De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur van de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de verkeerschool (08:00 - 17:00) te gebeuren en dient telefonisch te worden gedaan; 3. Indien er sprake is van een rijles met een duur van 150 minuten of langer de volledige lesprijs te voldoen en indien de wederpartij de les afzegt in minder dan twee weken voorafgaand aan de les; alsmede 75% van de lesprijs te voldoen indien de wederpartij afzegt tot 2 weken voorafgaand aan de les, alsmede 50% van de lesprijs te voldoen indien de wederpartij afzegt tot 4 weken voor de les, alsmede 25% van de lesprijs te voldoen indien de leerling afzegt tot 6 weken voor de les.

4 - Een te laat afgezegde les wordt door Altena Verkeersopleidingen in rekening gebracht volgens het dan geldende lesuurtarief of in mindering gebracht op het afgesproken lespakket. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij plotselinge ziekenhuisopname van de wederpartij of andere medische redenen die het volgen van de rijles verhinderen of overlijden van een familielid in de 1e of 2e graad en de dag van de begrafenis valt op de dag van de rijles. De wederpartij dient bij afzegging wegens voornoemde redenen bewijs in de vorm een doktersverklaring of rouwkaart te overleggen.

5. Een lesafspraak kan slechts beëindigd worden door de leerling als er sprake is van dringende redenen. Deze dringende redenen zijn langdurige ziekenhuisopname, medische redenen die het volgen van de rijopleiding blijvend verhinderen (doktersverklaring) of overlijden van de leerling.

6 - Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen, dat wil zeggen: dat de veiligheid van de leerling, rijinstructeur en mede weggebruikers niet in het geding komen. De visie en kennis van de rijinstructeur is hier in leidend.

7 -  Het met Altena Verkeersopleidingen overeengekomen lesschema, waaronder doch niet uitsluitend de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen.

8 - Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (zoals theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen.

9 - Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig, dat wil zeggen voor aanvang van de rijopleiding, af te stemmen met het examenbureau, alsmede deze te melden aan Altena Verkeersopleidingen bij aanvang van de rijopleiding. Indien de wederpartij nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Altena Verkeersopleidingen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, noch rust op Altena Verkeersopleidingen een restitutieplicht voor reeds betaald lesgeld.

10 - Ingeval voorwaarde voor examen: om een uittreksel uit het bevolkingsregister op te vragen hetgeen voor het afleggen van het examen is vereist. De leerling is verantwoordelijk voor het (tijdig) aanvragen hiervan. Altena Verkeersopleidingen is in geen geval aansprakelijk indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel; Ingeval geen voorwaarde voor examen: om, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister op te vragen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. De leerling is verantwoordelijk voor het (tijdig) aanvragen hiervan. Altena Verkeersopleidingen is in geen geval aansprakelijk indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;

11 - Het aan Altena Verkeersopleidingen te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan Altena Verkeersopleidingen niet aansprakelijk worden gesteld;

12 - Een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen.


Betaling

1 - Betaling van opleidingen is mogelijk per bank of contant.

2 - Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de leerling zijn de vorderingen van Altena Verkeersopleidingen op de leerling onmiddellijk opeisbaar.

3 - Altena Verkeersopleidingen is gerechtigd de overeenkomst met de leerling op te zeggen indien de leerling in verzuim verkeert.

4 -  De leerling heeft het recht om het verschuldigde in overleg met Altena Verkeersopleidingen in twee termijnen te betalen. In overleg met Altena Verkeersopleidingen kan worden besloten dat de leerling in meer dan 2 termijnen mag betalen, in dat geval is Altena Verkeersopleidingen gerechtigd om € 35,- administratiekosten in rekening te brengen en bij het tijdig uitblijven van betaling wettelijke incassokosten en rente in rekening te brengen.